1.    Herlev Kommunale Ungdomsskole

Årsberetningen for Herlev Ungdomsskole gælder for kalenderåret 2009.

Formålet med ungdomsskolens årsberetning er dels at formidle en redegørelse for ungdomsskolens aktiviteter i det givne år, dels at beskrive de strategiske overvejelser, vi gør os om ungdomsskolens videre udvikling.

1.1.  Lovgivning

Den kommunale ungdomsskole er etableret i henhold til ”Lov om ungdomsskoler” lov nr. 411 af 13. juni 1990, med ændring i lov nr. 679 af 1. august 1995 samt ”Bekendtgørelse om ungdomsskolen” nr. 73 af 13. februar 1996.

Ungdomsskolens opgave er, at:

Give de unge i kommunen mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber

Give dem forståelse af og dygtiggøre dem i samfundslivet

Bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold

Udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund

Lovgivningen angiver, at de enkelte kommuner er forpligtet til at oprette en ungdomsskole som:

Er et åbent tilbud til alle kommunens unge i alderen 14 til 18 år

Er gratis

Sikrer kommunens unge et alsidigt tilbud

 

Kommunen er forpligtet til at afholde udgifter forbundet med ungdomsskoledriften. Lovgivningen åbner mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan udvide ungdomsskolens målgruppe til også at omfatte unge under 14 og over 18 år.

1.2.  Organisation

Ungdomsskolen i Herlev Kommune er placeret i ungeområdet under Børne- og Kulturforvaltningen.

Ved enhver ungdomsskole oprettes en bestyrelse med mellem 7 og 11 medlemmer. For Herlev Ungdomsskole bestod bestyrelsen ultimo 2009 af følgende repræsentanter:

 

Formand: Grete Greve (udpeget af LO)

Næstformand: Claus Olsen (udpeget af DA)

Medlem: Kim Wacker (udpeget af kommunalbestyrelsen)

Medlem: Asger Løvskjold (udpeget af kommunalbestyrelsen)

Medlem: Erik Laursen (udpeget af skolerådet)

Medlem: Finn Conrad (udpeget af folkeoplysningsudvalget. Uden stemmeret)

Lærerrepræsentant: Marcus Gehrcke

Elevrepræsentant: Morten Bratløv

Elevrepræsentant: Sarah Rose Lee

Inspektør: Gøther Birch Mathisen

Afdelingsleder: Philip Mundt

Herlev Ungdomsskole er inddelt i 4 overordnede afdelinger samt 1 projektafdeling og kan ud fra et aktivitets- og organisationsdiagram beskrives således: